Skip til hoved indholdet
    Hjem Dansk Takster og ordensregler Besøgende

Besøgende

Nedenunder finder du nyttige informationer, når du vil vide mere om Marstal og Ærøskøbing Havne

Takster, indsejling og ordensregler

Gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024

Takster gældende for liggeplads i 1 døgn inkl. strøm og vand / baderum

Emne Pris
Fartøjer indtil 9 m.: kr. 190,00
Fartøjer over 9 m. til 12 m.: kr. 210,00
Fartøjer over 12 m. til 15 m.: kr. 230,00
Fartøjer over 15 m.: kr. 285,00
Passagerskibe med indtil 12 pers.: kr. 285,00
Passagerskibe med over 12 pers.: kr. 430,00
TS-skibe: 3 årlige fridøgn derefter normal takst. El og vand efter forbrug
Flerskrogsbåde: Tillæg 50 %

 

El og vand TS Skibe og skibe der bruger kraftstrøm

Emne Pris
Skibe der bruger kraftstrøm 380V kr. 80,00 pr. døgn
Tillæg for strøm: TS Lystbåde kr. 40,00 pr. døgn
Ferskvand pr. m³ kr. 80,00

 

Ugekort

  Pris
Fartøjer indtil 9 m.: kr. 1010,00
Fartøjer over 9 m. til 12 m.: kr. 1.115,00
Fartøjer over 12 m. til 15 m.: kr. 1.225,00
Fartøjer over 15 m.: kr. 1.485,00

 

Autocamper-parkering

  Pris
Autocamper-parkering pr. døgn kr. 210,00

Maks 2 dages efterfølgende parkering på havnenes autocamper parkering.

Booking / Reservation er ikke muligt.

I henhold til campingregulativet må der ikke opstilles telte og henstilles campingvogne på havnens arealer.

Ovenstående takster er inkl. moms og reguleres individuelt ved budgetvedtagelse.

TS-skibe

TS-skibe inddeles i tre kategorier.

  1. TS-skibe som er private.
  2. TS-skibe som er foreningsskibe.
  3. TS-skibe som drives som virksomhed.

TS-skibe som er privat omfattes af 3 fridøgn pr år.

TS-skibe som er foreningsskibe er omfattet af 3 fridøgn pr år.

TS-skibe som drives som virksomhed betaler som erhverv.

TS-skibe og skonnerter kan oplægges gratis i perioden 1. november til 31. marts.

Gæstesejlerbetaling i nabohavnene:

Fartøjer, der er hjemmehørende i Ærø Kommunale Havne, og som er monteret med et gyldigt havne-årsmærke, kan ligge gratis i nabohavnen (Marstal eller Ærøskøbing).

Fartøjer, der er hjemmehørende i Ærø Kommunale Havne, og som er monteret med et gyldigt havne-årsmærke, kan i perioden fra den 1. april til den 31. oktober ligge gratis i op til et døgn i Søby Havn. I perioden fra den 1. november til den 31. marts kan fartøjerne ligge gratis i op til tre døgn.

Fartøjer, der er hjemmehørende i Søby Havn, og som er monteret med et gyldigt havne-årsmærke, kan i perioden fra den 1. april til den 31. oktober ligge gratis i op til et døgn i Marstal eller Ærøskøbing havne. I perioden fra den 1. november til den 31. marts, kan Søby-fartøjerne ligge gratis i Ærø Kommunale Havne i op til tre døgn.

Den danske Havnelods - oplysninger om havne og broer

Læs mere om Marstal havn

Under anmærkninger til indsejling mangler følgende beskrivelse:

Ved anduvning Sønder Løb er anlagt en 120 meter stenhøfde fra Eriks Hale øster ud. Der er anlagt en syd kardinal til afmærkning af stenhøfde. Sydkardinalen er foruden lysmarkering. 

Indsejling marstal havn

Den danske Havnelods - oplysninger om havne og broer

Læs mere om Ærøskøbing havn

Skonnerter har friplads i perioden 1. november til 31. marts.

Der betales i perioden for forbrug af strøm, vand og afledning. 

Baderum holdes som udgangspunkt lukket om vinteren.

Mindre fartøjer med fast bådeplads i Ærø Kommunale Havne skal følge Ærø Kommunale Havnes ordensreglement.

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning.

1. Definition:

Mindre fartøj der benyttes til lystsejlads eller til fiskeri.

2. Anmeldelse:

Når en bådejer ønsker at leje en plads til en båd i Marstal eller Ærøskøbing havne skal ejeren anmelde dette til havnemyndigheden.                                                             

Hvis bådejeren udskifter den anmeldte båd med en anden, skal dette straks oplyses til havnemyndigheden.

3. Afgivelse af oplysninger:

Lystbådens ejer skal udfylde et registreringsskema og heri afgive alle de for anvisning af bådplads og for beregning af lejepriser m.v. nødvendige oplysninger.

4. Bådnavn og hjemsted:

Båden/fartøjet skal være udstyret med navn og hjemhavn.

5. Anvisning af plads:

Havnemyndigheden anviser en bådplads i Ærøskøbing eller i Marstal havne. Fartøjer kan kræves forhalet til en anden af havnemyndigheden anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift m.m. kræver det. For at kunne leje en bådplads i Marstal eller Ærøskøbing havne skal lejeren eje og benytte en båd. Hvis lejeren ikke benytter den lejede plads til den indregistrerede båd i mindst 3 måneder i hver sæson, kan havnevæsenet opsige lejeaftalen uden yderligere varsel.

Bådpladsen kan ikke overdrages til anden side eller udlånes til andre uden særskilt aftale med havneadministrationen.

6. Ventelister:

Bådejere, der søger om en bådplads ved en bro eller et havneafsnit, hvor alle pladser er optaget, vil blive optaget på en venteliste. Ledige pladser tildeles af havnemyndigheden til den på ventelisten højest placerede båd, som størrelsesmæssigt passer til den ledige bådplads.

7. Anvisning af plads i Fiskerihavnen i Marstal:

Erhvervs-, bierhvervs- og fritidsfiskere har fortrinsret til at ligge i jollehavnen/fiskerihavnen i Marstal. Pladserne anvises og fordeles af havnemyndigheden.

8. Anvisning af plads i Teglrenden i Marstal:

Der kan ikke tildeles plads til planende både (lystbåde, der jvf. Søfartsstyrelsen kræver speedbådskørekort til føreren) på de faste pladser i Teglrenden.

Pladserne anvises og fordeles af HCC værftet v/Monica Fabricius.

9. Fri/optaget skilte:

Det udleverede rød/grønne fri/optaget skilt skal anbringes på broen til markering af, om pladsen er optaget eller fri. Det er yderst vigtigt, at vi i sæsonen kan byde vore gæstesejlere velkommen med ledige pladser overalt i havnene. Skiltet skal vendes til grønt, når pladsen forlades i et døgn eller mere. Den grønne markering skal påtegnes dato og tidspunkt for tilbagekomst. Hvis dato og tidspunkt for tilbagekomst ikke er påtegnet skiltet, kan pladslejeren ikke forlange gæstesejleren flyttet umiddelbart.

10. Årsmærkat:

Årsmærker til de faste bådpladser udsendes fra 2024 med posten til bådpladslejerne inden 1. april sammen med et forårsbrev fra havnefogeden. Det påhviler bådpladslejeren selv at henvende sig til havnen, såfremt årsmærket ikke er modtaget med posten inden sæsonstart 1. april.

Havnevæsenet påsætter efter 1. maj manglende årsmærker for bådpladsejers regning til takst 0,5 mandskabstime iht. takstblad.

Årsmærket sættes på et sted, hvor det er synligt fra broen på den faste plads i havnen.

11. Aftale om vinterplads i vandet:

Aftale om en anvist vinterplads i vandet vil ske for en tidsbegrænset periode fra den 1. november til den 31. marts.  Ved aftaleperiodens ophør skal lystbåden straks forhales til bådens faste sommerplads.

12. Aftale om vinter-/sommerplads på land:

Ansøgning om vinter- eller sommeropbevaring af båden/fartøjet på land på havnens arealer skal rettes til havnemyndigheden. Havnemyndigheden anviser en plads, og opkræver pladsleje i henhold til havnenes takstblad. Der må ikke anvendes varmeovne og varmeblæsere på vinterpladsen. Af hensyn til brandfaren må der ikke opbevares gasflasker og lignende i både/fartøjer opstillet på land.

Alle både, bådvogne, bådtrailere og stativer opstillet på land på havnenes arealer skal være tydeligt mærket med navn, bro og pladsnummer og telefonnummer. Både, bådvogne, bådtrailere og stativer, der ikke er mærket vil blive fjernet på ejerens ansvar og risiko.

13. Når båden er sat i vandet:

Når båden er sat i vandet skal bådvogne, bådtrailere, stativer og andet udstyr straks fjernes eller henstilles på en af havnemyndigheden anvist plads.

14 . Når båden tages på land:

Når båden tages på land for vinteren skal alle fortøjninger og stræktove fjernes fra pladsen. Efterladt tovværk vil blive fjernet og bortskaffet.

15. Opsigelse:

Opsigelse af en bådplads skal ske skriftligt til Havnekontoret eller via mail havn@aeroekommune.dk inden den 1. marts forud for den kommende sæson. Ved salg af båden kan bådejeren, efter aftale med havnemyndigheden, disponere over pladsen i resten af den indeværende sæson. Hvis bådpladsen opsiges i lejeperioden foretages der ikke tilbagebetaling af leje.

16. Forsikring:

Aftale om leje af en bådplads i Ærø Kommunale Havne kan kun indgås, hvis bådejeren har tegnet mindst en ansvarsforsikring for båden/fartøjet. Ejeren skal løbende holde havnemyndigheden orienteret om fartøjets forsikringsforhold.

17. Tilsynspligt:

Lystbådens ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med båden. Herunder at båden holdes i en stand der, ihenthold til havnefogedens vurdering, ikke skæmmer havnen eller er til fare eller gene for omgivelserne.
Bådejeren skal sørge for, at båden altid er forsvarlig fortøjet og affenderet. Båden ligger på den anviste plads for ejerens ansvar.

18. Affaldshåndtering:

Havnens brugere skal overholde de gældende regler for affaldshåndtering. Affald skal sorteres og anbringes i de afmærkede beholdere opstillet i havnens miljøstationer. Toiletvand og andet spildevand skal under ophold i havnen opsamles i tanke og ilandpumpes når nødvendigt. Eventuelle søventiler til toilet- og spildevandsinstallationer skal holdes lukket. Hvis der ikke findes spildevandstanke om bord skal bådens brugere benytte havnens toiletter i land.

19. Forsyning:

Levering af el og ferskvand sommer og vinter sker i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr kan ikke påregnes.  

20. Betaling:

Bådpladslejen betales forud, dvs. inden sæsonstart 1. april, og gælder for et år ad gangen fra den 1. april til den 31. marts året efter. Der betales helårstakst uanset hvornår i sæsonen bådpladslejeren påbegynder eller ophører med at benytte pladsen.

For bådpladslejere uden folkeregisteradresse på Ærø tillægges pladslejen 50 %

Lystbådens ejer skal betale de af kommunalbestyrelsen vedtagne afgifter og takster og hæfter for betalingen, uanset benyttelsen er overdraget til anden bruger af båden. Før afsejling skal alle skyldige beløb være betalt til havnen.

Bådejere, der ikke betaler pladsleje m.v. rettidigt, mister retten til bådpladsen. Efter udsendelse af to skriftlige rykkere kan båden uden yderlige varsel fjernes/flyttes for ejerens regning og risiko. Pladslejere i restance kan ikke anvises en bådplads i havnene.

Lystbåde, der benyttes som helårsbolig, skal følge Ærø Kommunale Havnes ordensreglement.

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning.

1. Definition:

Et lystfartøj, der uden for sejlsæsonen (11. november – 31. marts) benyttes som flydende bolig.

2. Anmeldelse:

Når en lystbåd ønskes benyttet som flydende bolig uden for sejlsæsonen skal bådens ejer anmelde dette til havnemyndigheden.

3. Afgivelse af oplysninger:

Lystbådens ejer skal afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger.

4. Anvisning af plads:

Lystbåde, der ønskes benyttet som flydende bolig uden for sejlsæsonen kan anvises en plads i Ærø Kommunale Havne, på en dertil indrettet vinterplads. Lystbåde kan kræves forhalet til en anden af havnemyndighederne anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift kræver det. En sådan forhaling sker for ejers regning og risiko.

5. Aftale om vinterplads i vandet:

Aftale om en vinterplads i vandet vil ske for en tidsbegrænset periode fra den 1. november til den 31. marts.  Ved aftaleperiodens ophør skal lystbåden straks forhales til bådens eventuelle sommerplads.

6. Beboelse:

En lystbåd må kun benyttes som flydende bolig uden for sejlsæsonen med havnemyndighedens tilladelse.

7. Forsikring:

Lystbåden skal under opholdet i havnen være behørigt helårsforsikret. (Ansvar og Kasko).

8. Tilsynspligt:

Lystbådens ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med båden. Hvis lystbåden efterlades ubemandet i længere tid skal ejeren udpege en eller flere vagtmænd, som havnemyndighederne kan kontakte døgnet rundt.

9. Affaldshåndtering:

Lystbåde skal overholde havnens regler for affaldshåndtering. Lystbåden skal være udstyret med tanke til opbevaring af ferskvand, olie, toiletvand og spildolie. Toiletvand/spildevand skal opsamles i husbådens tanke og ilandpumpes når nødvendigt for ejerens regning. Eventuelle søventiler til toilet- og spildevand skal lukkes og plomberes. Dokumentation for ilandpumpet spildevand skal afleveres til havnemyndigheden hvert kvartal.   

10. Forsyning:

Levering af el og ferskvand sker efter måler fra 01 april til 31 marts og i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr, kan ikke påregnes.

11. Parkering:

Der henvises til de kommunale parkeringspladser, og anviste parkeringspladser på havnene.

Søndre Værft 3
5960 Marstal

+45 63526365
havn@aeroekommune.dk