Skip til hoved indholdet
    Hjem Dansk Takster og ordensregler Fastliggere

Fastliggere

For at kunne leje en bådplads i Marstal og Ærøskøbing havne skal lejeren eje og benytte en båd. Hvis bådejeren ikke benytter den lejede plads til den indregistrerede båd i mindst 3 måneder i hver sæson, kan lejeaftalen opsiges. 

Opsigelse af en lejet bådplads skal ske skriftligt til havnekontoret inden den 1 marts forud for sæsonstart.

Bådpladslejen gælder for et år af gangen fra den 1. april til den 31. marts året efter. Hvis bådpladsen opsiges i lejeperioden, foretages der ikke tilbagebetaling af leje.

Bådpladsen kan ikke overdrages til anden side eller udlånes til andre uden efter aftale med havneadministrationen.

Aftale om leje af bådpladser i Marstal og Ærøskøbing havne kan kun indgås, hvis bådejeren har tegnet mindst en ansvarsforsikring for båden og fartøjet.

Takster og ordensregler

Båd- og vinterpladser

Gældende fra 1. april 2024 til 31. marts 2025

Hjemmehørende erhvervsfiskefartøjer

Både tilhørende fiskere, der er registreret som erhvervsfiskere / bierhverv ved fiskerikontrollen og som benyttes til fiskeri, har ikke fast plads, og der skal ikke betales afgift for bådpladsen. I stedet skal der betales vareafgift dog minimum svarende til den faste bådpladsleje for deres båd.

Fiskerihavne

Erhvervs-, bierhvervs- og fritidsfisker har fortrinsret til at ligge i Jollehavnen/Fiskerihavnen i Marstal. Der er ikke udpeget særlige fortrinsområder til erhvervs- og fritidsfiskere i Ærøskøbing Havn.

Lystbåde og joller med folkeregisteradresse på Ærø

Fartøjer indtil 7 m. længde kr. 2.015,36
Fartøjer over 7 m. LxB = m² kr. 168,97 pr. m²


Tillægsprocent for bådpladslejere uden folkeregisteradresse på Ærø: +50 % af taksten.

Lystbåde og joller uden folkeregisteradresse på Ærø

Fartøjer indtil 7 m. længde kr. 3023,04
Fartøjer over 7 m. LxB = m² kr. 253,45 pr. m²
  • Det er alene folkeregisteradresse pr 1. april eller på tidspunktet for nytegning af bådplads efter 1. april, der afgør om det er lokal eller udenøs takst.
  • Der opkræves således ikke længere den lavere lokaltakst til sommerhusejere med udenøs adresse, som det hidtil har været praksis.
  • Det påhviler bådpladslejer at henvende sig til havnekontoret for ændring af takst til lokaltakst fra kommende sæson ved tilflytning af folkeregisteradresse til Ærø.

Vinterpladser (uden ud- og opsætning) for alle både, der står på havnenes are­aler i vinterhalvåret (1 november til 31 marts)

Fartøjer indtil 7 m. længde kr. 602,50
Fartøjer over 7 m. længde kr. 1205,00

Sommerpladser på havnenes arealer uden bådplads i sommerhalvåret (1. april til 31. oktober)

Fartøjer indtil 7 m. længde kr. 2015,36
Fartøjer over 7 m. LxB = m² kr. 168,97 pr. m²

Brug af slæbesteder uden i forvejen at have fast bådplads i havnene

Adgang til at benytte havnenes slæbesteder pr. kalenderår kr. 389,07

Påsætning af årsmærke efter 1. maj

Bådpladslejere der ikke har påsat årsmærke senest 1. maj kr. 349,47

Køb af el

Pr. kWh efter måle

Tilpasses hvert kvartal efter havnens gennemsnitlige udgift i det foregående kvartal tillagt 55 øre pr . kwh

Forbrug > 4000 kwh/år tillægges ikke 0,55 kr/kwh
Tilslutningsafgift  For leje af elstik pr. opgørelsesperiode kr. 116,73
Sommerstrøm 1april til 31 oktober 2024 Lystbåde indtil 7 m kr. 230,00
Sommerstrøm 1april til 31 oktober 2024 Lystbåde over 7 m kr. 300,00

Ovenstående takster er inkl. moms.

Taksterne reguleres 1. april efter KL’s skøn for pris- og løn ved budgetvedtagelse.

Flytning af plads på fastliggers foranledning

Der vil blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 277,90 inkl. moms, hvis der ønskes at skifte plads, uden at det for eksempel er på grund af ny båd, som ikke kan ligge på den oprindelige plads.

Venteliste til bådplads / fiskerskure / hytter inklusiv moms

Optagelse på venteliste inklusiv gebyr indeværende kalenderår kr. 250,00
Årligt gebyr for at stå på venteliste, opkræves forud kr. 125,00

Bådejere tilmeldt adresse på Havnekontorerne

Der vil blive opkrævet et årligt administrationsgebyr på kr. 250,00 inklusiv moms, hvis en bådejer ønsker at være tilmeldt folkeregisteradresse / postadresse på havnekontorene.
Opkræves forud primo hvert kalenderår, 
I til- og fraflytningsår opkræves helårstakst

V. Mindre fartøjer med fast bådeplads i Ærø Kommunale Havne skal følge Ærø Kommunale Havnes ordensreglement.

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning.

1. Definition:

Mindre fartøj der benyttes til lystsejlads eller til fiskeri.

2. Anmeldelse:

Når en bådejer ønsker at leje en plads til en båd i Marstal eller Ærøskøbing havne, skal ejeren anmelde dette til havnemyndigheden.

Hvis bådejeren udskifter den anmeldte båd med en anden, skal dette straks oplyses til havnemyndigheden.

3. Afgivelse af oplysninger:

Lystbådens ejer skal udfylde et registreringsskema og heri afgive alle de for anvisning af bådplads og for beregning af lejepriser m.v. nødvendige oplysninger.

Fast bådplads registreres til og faktureres til den person som står som ejer på forsikringspolicen for ansvarsforsikringen.

4. Bådnavn og hjemsted:

Båden/fartøjet skal være udstyret med navn og hjemhavn.

5. Anvisning af plads:

Havnemyndigheden anviser en bådplads i Ærøskøbing eller i Marstal havne. Fartøjer kan kræves forhalet til en anden af havnemyndigheden anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift m.m. kræver det. For at kunne leje en bådplads i Marstal eller Ærøskøbing havne, skal lejeren eje og benytte en båd. Hvis lejeren ikke benytter den lejede plads til den indregistrerede båd i mindst 3 måneder i hver sæson, kan havnevæsenet opsige lejeaftalen uden yderligere varsel.

Bådpladsen kan ikke overdrages til anden side eller udlånes til andre uden særskilt aftale med havneadministrationen.

6. Ventelister:

Bådejere, der søger om en bådplads ved en bro eller et havneafsnit, hvor alle pladser er optaget, vil blive optaget på en venteliste når der er afleveret registreringsblanket og under forudsætningaf , at ventelistegebyr betales rettidigt. Ledige pladser tildeles af havnemyndigheden til den på ventelisten højest placerede båd, som størrelsesmæssigt passer til den ledige bådplads.

7. Anvisning af plads i Fiskerihavnen i Marstal:

Erhvervs-, bierhvervs- og fritidsfiskere har fortrinsret til at ligge i jollehavnen/fiskerihavnen i Marstal. Pladserne anvises og fordeles af havnemyndigheden.

8. Anvisning af plads i Teglrenden i Marstal:

Der kan ikke tildeles plads til planende både (lystbåde, der jvf. Søfartsstyrelsen kræver speedbådskørekort til føreren) på de faste pladser i Teglrenden.

Pladserne anvises og fordeles af HCC værftet v/Monica Fabricius.

9. Fri/optaget skilte:

Det udleverede rød/grønne fri/optaget skilt skal anbringes på broen til markering af, om pladsen er optaget eller fri. Det er yderst vigtigt, at vi i sæsonen kan byde vore gæstesejlere velkommen med ledige pladser overalt i havnene. Skiltet skal vendes til grønt, når pladsen forlades i et døgn eller mere. Den grønne markering skal påtegnes dato og tidspunkt for tilbagekomst. Hvis dato og tidspunkt for tilbagekomst ikke er påtegnet skiltet, kan pladslejeren ikke forlange gæstesejleren flyttet umiddelbart.

10. Årsmærkat:

Årsmærker til de faste bådpladser udsendes fra 2024 med posten til bådpladslejerne inden 1. april sammen med et forårsbrev fra havnefogeden. Det påhviler bådpladslejeren selv at henvende sig til havnen, såfremt årsmærket ikke er modtaget med posten inden sæsonstart 1. april.

Havnevæsenet påsætter efter 1. maj manglende årsmærker for bådpladsejers regning til takst 0,5 mandskabstime iht. takstblad.

Årsmærket sættes på et sted, hvor det er synligt fra broen på den faste plads i havnen.

11. Aftale om vinterplads i vandet:

Aftale om en anvist vinterplads i vandet vil ske for en tidsbegrænset periode fra den 1. november til den 31. marts.  Ved aftaleperiodens ophør skal lystbåden straks forhales til bådens faste sommerplads.

12. Aftale om vinter-/sommerplads på land:

Ansøgning om vinter- eller sommeropbevaring af båden/fartøjet på land på havnens arealer skal rettes til havnemyndigheden. Havnemyndigheden anviser en plads, og opkræver pladsleje i henhold til havnenes takstblad. Der må ikke anvendes varmeovne og varmeblæsere på vinterpladsen. Af hensyn til brandfaren må der ikke opbevares gasflasker og lignende i både/fartøjer opstillet på land.

Alle både, bådvogne, bådtrailere og stativer opstillet på land på havnenes arealer skal være tydeligt mærket med navn, bro og pladsnummer og telefonnummer. Både, bådvogne, bådtrailere og stativer, der ikke er mærket vil blive fjernet på ejerens ansvar og risiko.

13. Når båden er sat i vandet:

Når båden er sat i vandet skal bådvogne, bådtrailere, stativer og andet udstyr straks fjernes eller henstilles på en af havnemyndigheden anvist plads.

14. Når båden tages på land:

Når båden tages på land for vinteren skal alle fortøjninger og stræktove fjernes fra pladsen. Efterladt tovværk vil blive fjernet og bortskaffet.

15. Opsigelse:

Opsigelse af en bådplads skal ske skriftligt til Havnekontoret eller via mail havn@aeroekommune.dk inden den 1. marts forud for den kommende sæson. Ved salg af båden kan bådejeren, efter aftale med havnemyndigheden, disponere over pladsen i resten af den indeværende sæson. Hvis bådpladsen opsiges i lejeperioden foretages der ikke tilbagebetaling af leje.

16. Forsikring:

Aftale om leje af en bådplads i Ærø Kommunale Havne kan kun indgås, hvis bådejeren har tegnet mindst en ansvarsforsikring for båden/fartøjet. Ejeren skal løbende holde havnemyndigheden orienteret om fartøjets forsikringsforhold.

17. Tilsynspligt:

Lystbådens ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med båden. Herunder at båden holdes i en stand der, ihenthold til havnefogedens vurdering, ikke skæmmer havnen eller er til fare eller gene for omgivelserne.
Bådejeren skal sørge for, at båden altid er forsvarlig fortøjet og affenderet. Båden ligger på den anviste plads for ejerens ansvar.

18. Affaldshåndtering:

Havnens brugere skal overholde de gældende regler for affaldshåndtering. Affald skal sorteres og anbringes i de afmærkede beholdere opstillet i havnens miljøstationer. Toiletvand og andet spildevand skal under ophold i havnen opsamles i tanke og ilandpumpes når nødvendigt. Eventuelle søventiler til toilet- og spildevandsinstallationer skal holdes lukket. Hvis der ikke findes spildevandstanke om bord skal bådens brugere benytte havnens toiletter i land.

19. Forsyning:

Levering af el og ferskvand sommer og vinter sker i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr kan ikke påregnes. 

20. Betaling:

Bådpladslejen betales forud, dvs. inden sæsonstart 1. april, og gælder for et år ad gangen fra den 1. april til den 31. marts året efter. Der betales helårstakst uanset hvornår i sæsonen bådpladslejeren påbegynder eller ophører med at benytte pladsen.

For bådpladslejere uden folkeregisteradresse på Ærø tillægges pladslejen 50 %

Lystbådens ejer skal betale de af kommunalbestyrelsen vedtagne afgifter og takster og hæfter for betalingen, uanset benyttelsen er overdraget til anden bruger af båden. Før afsejling skal alle skyldige beløb være betalt til havnen.

Bådejere, der ikke betaler pladsleje m.v. rettidigt, mister retten til bådpladsen. Efter udsendelse af to skriftlige rykkere kan båden uden yderlige varsel fjernes/flyttes for ejerens regning og risiko. Pladslejere i restance kan ikke anvises en bådplads i havnene.

Søndre Værft 3
5960 Marstal

+45 63526365
havn@aeroekommune.dk