Skip til hoved indholdet
    Hjem Dansk Takster og ordensregler Husbåde, flydende boliger og oplagte skibe

Husbåde, flydende boliger og oplagte skibe

I Marstal og Ærøskøbing havne er der mulighed for at oplægge skibe eller at få en plads til flydende bolig.

Takster og ordensregler

Gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024

Oplæggerafgift for midlertidigt oplagte skibe

Oplæggerafgift pr. måned: kr. 11,13 pr. BT.
Dog minimum: kr. 848,17
El: Genberegnes hvert kvartal på grundlag af foregående kvartals gennemsnitspris tillagt 55 øre/kwh.

Såfremt der ikke foreligger et gyldigt målerbrev med BT-angivelse, betales efter havne-fogedens skøn, evt. vurderet ud fra BRT målerbrev.

Oplæggerafgift for flydende boliger og husbåde

Største længde x største bredde kr. 151,80 pr. m2
Minimumspris pr. år kr. 28.629,26
El: Genberegnes hvert kvartal på grundlag af foregående kvartals gennemsnitspris tillagt 55 øre/kwh
Vand (med vandafledningsafg.) kr. 108,31 pr. m³

Ovenstående takster er ekskl. moms.

Oplæggerafgift betales månedsvis forud.

Ejer af en flydende bolig eller en husbåd, skal betale de af kommunalbestyrelsen vedtagne afgifter og takster og hæfter for betalingen, uanset benyttelsen er overdraget til anden bruger af båden.

Før afsejling skal alle skyldige beløb være betalt til havnemyndighederne

Taksterne reguleres 1. januar efter KL’s skøn for pris- og løn ved budgetvedtagelse.

 

 

Oplagte skibe skal følge Ærø Kommunale Havnes ordensreglement.

Overtrædelse af ordensreglement kan medføre bortvisning.

1. Definition:

Et erhvervsskib/fartøj der midlertidigt er taget ud af drift, men udstyret med fuldt gyldige certifikater og fartshjemmel.

2. Anmeldelse:

Før et skib ankommer til havnen skal skibets fører, mægler eller agent anmelde dette til havnemyndigheden. Anmeldelsen skal ske i overensstemmelse med Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne § 1.

3. Afgivelse af oplysninger:

Skibets fører, mægler eller agent skal afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger. Når havnemyndighederne forlanger det, skal skibets fører, mægler eller agent fremvise skibets officielle papirer og give relevante oplysninger om skib, ladning og ejerforhold. Havnemyndigheden kan forlange, at skibets papirer og certifikater eller en del af disse deponeres hos havnemyndigheden under skibets ophold i havnen.

4. Anvisning af plads:

Skibe, der ønskes oplagt i Ærø Kommunale Havne, kan anvises en plads, hvis havnemyndighederne skønner, at det oplagte skib ikke vil være til gene for havnens øvrige drift. Oplagte skibe kan kræves forhalet til en anden af havnemyndighederne anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift kræver det. En sådan forhaling sker for ejers regning og risiko.

5. Aftale om oplægning:

Aftale om oplægning vil ske for en tidsbegrænset periode. Ved aftaleperiodens ophør skal skibet straks forlade havnen. Hvis havnemyndigheden skønner, at det oplagte skib ikke vil være til gene for havnens øvrige drift, kan der indgås en ny aftale om oplægning.

6. Forsikring:

Skibet/fartøjet skal under opholdet i havnen være behørigt forsikret.

7. Tilsynspligt:

Skibets ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med det oplagte fartøj. Hvis fartøjet efterlades ubemandet skal ejeren udpege en eller flere vagtmænd, som havnemyndighederne kan kontakte døgnet rundt.

8. Affaldshåndtering:

Oplagte skibe skal overholde havnens regler for affaldshåndtering.

10. Forsyning:

Levering af el og ferskvand kan ske, når det er fysisk muligt. Levering sker efter måler og i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med hård frost kan ikke påregnes.

11. Parkering:

Der henvises til de kommunale parkeringspladser, og anviste parkeringspladser på havnene.

Ordensregler for flydende boliger

Flydende boliger skal følge Ærø Kommunale Havnes ordensreglement.

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning.

1. Definition:

Et tidligere erhvervsskib/-fartøj uden fartshjemmel, men udstyret med eget fremdrivningsmiddel. Fartøjet anvendes eller ønskes anvendt til beboelse.

2. Anmeldelse:

Før et skib ankommer til havnen for oplægning skal skibets ejer anmelde dette til havnemyndigheden. Anmeldelse skal ske i overensstemmelse med Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne § 1.

3. Søfartsstyrelsens krav:

Søfartsstyrelsens tilladelse til helt eller delvis at undlade at afholde de af styrelsen foreskrevne syn skal fremvises og udleveres i kopi til havnemyndigheden.
Det oplagte fartøj skal gennemføre bundsyn med højst 5 års mellemrum.

4. Afgivelse af oplysninger:

Skibets ejer skal afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger. Når havnemyndighederne forlanger det, skal skibets ejer fremvise skibets officielle papirer og give alle relevante oplysninger om skibet og ejerforhold. Havnemyndigheden kan forlange, at skibets papirer og eventuelle certifikater eller en del af disse deponeres hos havnemyndigheden under skibets ophold i havnen.

5. Anvisning af plads:

Et tidligere erhvervsskib/-fartøj, der ønskes oplagt i Ærø Kommunale Havne, kan anvises en plads, hvis havnemyndighederne skønner, at det oplagte skib opfylder kravene, og at oplægningen ikke vil være til gene for havnens øvrige drift.

6. Aftale om oplægning:

Aftale om oplægning vil ske for en tidsbegrænset periode. Ved aftaleperiodens ophør, skal skibet straks forlade havnen. Hvis havnemyndigheden skønner, at det oplagte skib ikke vil være til gene for havnens øvrige drift, kan der indgås en ny aftale om oplægning.

7. Beboelse:

Et oplagt skib må kun benyttes som flydende bolig med havnemyndighedens tilladelse.

8. Forsikring:

Skibet/fartøjet skal under opholdet i havnen være behørigt forsikret, herunder for fjernelse af vrag.

9. Tilsynspligt:

Skibets ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med det oplagte fartøj. Hvis fartøjet efterlades ubemandet skal ejeren udpege en eller flere vagtmænd, som havnemyndighederne kan kontakte døgnet rundt.

10. Affaldshåndtering:

Oplagte skibe skal overholde havnens regler for affaldshåndtering. Skibet skal være udstyret med tanke til opbevaring af ferskvand, olie, toiletvand og spildolie Toiletvand/spildevand skal opsamles i skibets tanke og ilandpumpes når nødvendigt for ejerens regning. Søventiler til toilet- og spildevand skal lukkes og plomberes. Dokumentation for ilandpumpet spildevand skal afleveres til havnemyndigheden hvert kvartal.

11. Forsyning:

Levering af el og ferskvand sker efter måler og i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr, kan ikke påregnes.

12. Parkering:

Der henvises til de kommunale parkeringspladser, og anviste parkeringspladser på havnene.

Husbåde skal følge Ærø Kommunale Havnens ordensreglement.

Overtrædelse af havnenes ordensreglement kan medføre bortvisning.

1. Definition:

Flydende indretning bygget med henblik på at blive anvendt som stationær flydende bolig, erhvervsvirksomhed eller lignende.

2. Anmeldelse:

Før en husbåd ankommer til havnen for oplægning skal husbådens ejer anmelde dette til havnemyndigheden.

3. Søfartsstyrelsens krav:

Søfartsstyrelsens tilladelse til helt eller delvis at undlade at afholde de af styrelsen foreskrevne syn skal fremvises og udleveres i kopi til havnemyndigheden. Den oplagte husbåd skal gennemføre bundsyn med højst 5 års mellemrum.

4. Afgivelse af oplysninger:

Husbådens ejer skal afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger. Når havnemyndighederne forlanger det, skal husbådens ejer fremvise husbådens officielle papirer, og give alle relevante oplysninger om husbåden og ejerforhold. Havnemyndigheden kan forlange, at husbådens papirer eller en del af disse deponeres hos havnemyndigheden under husbådens ophold i havnen.

5. Anvisning af plads:

Husbåde, der ønskes oplagt kan anvises en plads i Ærø Kommunale Havne, hvis havnemyndighederne skønner, at husbåden opfylder kravene og at oplægningen kan ske på en dertil indrettet plads. Oplagte husbåde kan kræves forhalet til en anden af havnemyndighederne anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift kræver det. En sådan forhaling sker for ejers regning og risiko.

6. Aftale om oplægning:

Aftale om oplægning vil ske for en tidsbegrænset periode. Ved aftaleperiodens ophør, skal husbåden straks forlade havnen. Hvis havnemyndigheden skønner, at den oplagte husbåd ikke vil være til gene for havnens øvrige drift, kan der indgås en ny aftale om oplægning.

7. Beboelse:

En husbåd må kun benyttes som flydende bolig med havnemyndighedens og Søfartsstyrelsens tilladelse.

8. Forsikring:

Husbåden skal under opholdet i havnen være behørigt forsikret, herunder for fjernelse af vrag.

9. Tilsynspligt:

Husbådens ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med den oplagte husbåd. Hvis husbåden efterlades ubemandet i længere tid skal ejeren udpege en eller flere vagtmænd, som havnemyndighederne kan kontakte døgnet rundt.

10. Affaldshåndtering:

Husbåde skal overholde havnens regler for affaldshåndtering. Husbåden skal være udstyret med tanke til opbevaring af ferskvand, olie, toiletvand og spildolie. Toiletvand/spildevand skal opsamles i husbådens tanke og ilandpumpes når nødvendigt for ejerens regning. Eventuelle søventiler til toilet- og spildevand skal lukkes og plomberes. Dokumentation for ilandpumpet spildevand skal afleveres til havnemyndigheden hvert kvartal.

11. Forsyning:

Levering af el og ferskvand sker efter måler og i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr kan ikke påregnes.

12. Parkering:

Der henvises til de kommunale parkeringspladser, og anviste parkeringspladser på havnene.        

Søndre Værft 3
5960 Marstal

+45 63526365
havn@aeroekommune.dk