Skip til hoved indholdet
  Hjem Dansk Erhverv Erhverv

Erhverv

Hjemmehørende erhvervsfiskefartøjer

Både tilhørende fiskere, der er registreret som erhvervsfiskere / bierhverv ved fiskerikontrollen og som benyttes til fiskeri, har ikke fast plads, og der skal ikke betales afgift for bådpladsen. I stedet skal der betales vareafgift i henhold til vareafgiftsregulativet, dog minimum svarende til den faste bådpladsleje fore deres båd.

Fiskerihavne

Erhvervs-, bierhvervs- og fritidsfisker har  fortrinsret til at ligge i Jollehavnen/Fiskerihavnen i Marstal. Der er ikke udpeget særlige fortrinsområder til erhvervs- og fritidsfiskere i Ærøskøbing havn.

Takster og ordensregler

Gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024

Af alle varer, med de nedenfor nævnte undtagelser, der losses, indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnene, på havnenes område eller i de uddybede løb, betales en vareafgift til havnemyndigheden.

Vareafgiften påhviler varemodtagelsen respektive vareafsenderen. Der kan afgives indestå­elseserklæring af varetransportøren.

Havnene kan ikke anløbes, såfremt kunden er i restance med tidligere leverancer.

Medmindre der foreligger anden aftale, opkræves vareafgiften således:
Biler Kr. 3,48 pr. bil
Personer / Passagerer Kr. 0,58 pr. passager
Maks. månedlig vareafgift.* Kr. 33.604,18 pr. måned
For gods transporteret med færgeruter pr. overført lastvognsenhed over 3500 kg. totalvægt,
på baggrund af færgeselskabets overførselsstatistik.
Kr. 76,64

En lastvognsenhed defineres således

Solo lastbil: 1 enhed
Sættevogn: 2 enheder
Hængertræk: 2 enheder
Bus: 2 enheder

Ærøfærgerne opkræver alle vareafgifter og afregner månedsvis til havnekontoret i Marstal uden yderligere påkrav.

Varer transporteret i bulk, for eksempel sand, grus, sten, salt: kr. 10,19 pr. ton
Korn, flis og træmaterialer: kr. 16,27 pr. ton
Alt andet gods: kr. 36,59 pr. ton

Godsets vægt angives med bruttovægt i hele hundrede kilo således at brøkdele af hundrede kilo bortkastes

Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand betales 2,5 % af værdien ved salg i første hånd.

Fisk og skaldyr, der har betalt indgående vareafgift og udføres uden forarbejdning, betaler ikke udgående vareafgift.

Taksterne reguleres 1. januar efter KL’s skøn for pris- og løn ved budgetvedtagelse.

Ovenstående takster er ekskl. moms.

Fritagelse for vareafgift

Følgende varer og gods er fritaget for vareafgift:

 • Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug.
 • Sømærker når de skal anvendes i havnenes afmærkningsområde.
 • Varer og materiel til havnenes eget brug.

 

V. Ordensregler for mindre fartøjer med fast plads i Marstal og Ærøskøbing havne

 1. Definition:
  Mindre fartøjer der benyttes til lystsejlads eller til fiskeri.

 2. Anmeldelse:
  Når en bådejer ønsker at leje en plads til en båd i Marstal eller Ærøskøbing havne skal ejeren anmelde dette til havnemyndigheden. Hvis bådejeren udskifter den anmeldte båd med en anden, skal dette straks oplyses til havnemyndigheden.

 3. Afgivelse af oplysninger:                                                    
  Lystbådens ejer skal udfylde et registreringsskema og heri afgive alle de for anvisning af bådplads og for beregning af lejepriser m.v. nødvendige oplysninger.

 4. Bådnavn og hjemsted:                                                    
  Båden/fartøjet skal være udstyret med navn og hjemhavn.

 5. Anvisning af plads:                                                
  Havnemyndigheden anviser en bådplads i Ærøskøbing eller i Marstal havne. Fartøjer kan kræves forhalet til en anden af havnemyndigheden anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift m.m. kræver det.                                                                  
  For at kunne leje en bådplads i Marstal eller Ærøskøbing havne skal lejeren eje og benytte en båd. Hvis lejeren ikke benytter den lejede plads til den registrerede båd i mindst 3 måneder i hver sæson opsiges lejeaftalen.

 6. Ventelister:
  Bådejere, der søger om en bådplads ved en bro eller et havneafsnit, hvor alle pladser er optaget, vil blive optaget på en venteliste. Ledige pladser tildeles af havnemyndigheden til den på ventelisten højest placerede båd, som størrelsesmæssigt passer til den ledige bådplads.

 7. Anvisning af plads i Fiskerihavnen i Marstal:
  Erhverve- og fritidsfisker har fortrinsret til at ligge i jollehavnen/fiskerihavnen i Marstal. Pladserne anvises og fordeles af havnemyndigheden.*

 8. Anvisning af plads i Teglrenden i Marstal:
  Der kan ikke tildeles plads til planende både (lystbåde, der jvf. Søfartsstyrelsen kræver speedbådskørekort til føreren) på de faste pladser i Teglrenden.
  Pladserne anvises og fordeles af Ebbes Bådebyggeri & Sejlloft.

 9. Fri/optaget skilte:                                                                     
  Det udleverede rød/grønne fri/optaget skilt skal anbringes på broen til markering af, om pladsen er optaget eller fri. Det er yderst vigtigt, at vi i sæsonen kan byde vore gæstesejlere velkommen med ledige pladser overalt i havnene. Skiltet skal vendes til grønt, når pladsen forlades i et døgn eller mere. Den grønne markering skal påtegnes dato og tidspunkt for tilbagekomst. Hvis dato og tidspunkt for tilbagekomst ikke er påtegnet skiltet, kan pladslejeren ikke forlange gæstesejleren flyttet umiddelbart.

 10. Årsmærkat:                                                                                    
  Det af havnemyndigheden udleverede/udsendte årsmærkat skal anbringes på båden på et sted, hvor det er synligt fra broen på den faste plads i havnen.                         
  Hvis en bådejer, ikke har påsat det udleverede årsmærkat som påkrævet, kan den pågældende bådejer blive indstillet til bortvisning fra havnen.

 11. Aftale om vinterplads i vandet:                                                   
  Aftale om en anvist vinterplads i vandet vil ske for en tidsbegrænset periode fra den 16. november til den 31. marts.  Ved aftaleperiodens ophør skal lystbåden straks forhales til bådens faste sommerplads.

 12. Aftale om vinter/sommerplads på land:                              
  Ansøgning om vinter- eller sommeropbevaring af båden/fartøjet på land på havnens arealer skal rettes til havnemyndigheden. Havnemyndigheden anviser en plads og opkræver pladsleje i henhold til havnenes takstblad.                                                   
  Der må ikke anvendes varmeovne og varmeblæsere på vinterpladsen.                             
  Af hensyn til brandfaren må der ikke opbevares gasflasker og lignende i både/fartøjer opstillet på land.                                                           
  Alle både, bådvogne, bådtrailere og stativer opstillet på land på havnenes arealer skal være tydeligt mærket med navn, bro og pladsnummer og telefonnummer. Både, bådvogne, bådtrailere og stativer, der ikke er mærket vil blive fjernet på ejerens ansvar og risiko.

 13. Husk, når båden er sat i vandet:                                                 
  Når båden er sat i vandet, skal bådvogne, bådtrailere, stativer og andet udstyr straks fjernes eller henstilles på en af havnemyndigheden anvist plads.

 14. Husk, når båden tages på land:                                                      
  Når båden tages på land for vinteren, skal alle fortøjninger og stræktove fjernes fra pladsen. Efterladt tovværk vil blive fjernet og bortskaffet.

 15. Opsigelse:                                                                                       
  Opsigelse af en lejet bådplads skal ske skriftligt til havnemyndigheden og inden den 1.april.                                                                         
  Hvis bådpladsen opsiges i lejeperioden, vil der ikke ske tilbagebetaling af delleje. Bådpladsen kan ikke overdrages til anden side eller udlånes til andre uden efter aftale med havnemyndigheden.                               
  Ved salg af båden kan bådejeren, efter aftale med havnemyndigheden, disponere over pladsen i resten af den indeværende sæson.

 16. Beboelse:                                                                                    
  Når en lystbåd ønskes benyttet som flydende bolig udenfor sejlsæsonen, skal bådens ejer anmelde dette til havnemyndigheden. Når en lystbåd benyttes som flydende bolig træder bestemmelserne i Ordensregler for lystbåde der benyttes som helårsbolig i kraft.

 17. Forsikring:                                                                                     
  Aftale om leje af en bådplads i Marstal og Ærøskøbing havne kan kun indgås, hvis bådejeren har tegnet mindst en ansvarsforsikring for båden/fartøjet. Ejeren skal løbende holde havnemyndigheden orienteret om fartøjets forsikringsforhold.

 18. Tilsynspligt:                                                                                
  Lystbådens ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med båden.                            
  Bådejeren skal sørge for, at båden altid er forsvarlig fortøjet og affenderet.                      
  Båden ligger på den anviste plads for ejerens ansvar.

 19. Affaldshåntering:                                                                    
  Havnens brugere skal overholde de gældende regler for affaldshåndtering. Affald skal sorteres og anbringes i de afmærkede beholdere opstillet i havnens miljøstationer.                                                           
  Toiletvand og andet spildevand skal under ophold i havnen opsamles i tanke og ilandpumpes når nødvendigt. Eventuelle søventiler til toilet- og spildevandsinstallationer skal holdes lukket.                                     
  Hvis der ikke findes spildevandstanke om bord, skal bådens brugere benytte havnens toiletter i land.

 20. Forsyning:                                                                                   
  Levering af el og ferskvand sommer og vinter sker i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr kan ikke påregnes. 

 21. Betaling af leje, elforbrug m.v.:                         
  Lystbådens ejer skal betale de af kommunalbestyrelsen vedtagne afgifter og takster. Betaling af afgifter og takster påhviler lystbådens ejer.
  Bådpladslejen betales forud og er gældende fra den 1. april til den 31. marts det efterfølgende år.                                                      
  For bådpladslejere uden folkeregisteradresse på Ærø tillægges pladslejen 50%. 
  Bådejere, der ikke betaler pladsleje m.v. rettidigt, mister retten til bådpladsen. Efter udsendelse af to skriftlige rykkere kan båden fjernes/flyttes for ejerens regning og risiko. Pladslejere i restance kan ikke anvises en bådplads i havnene. 

 22. Hjemmehørende erhvervsfiskere:                                     
  Fartøjer tilhørende fiskere, der er registreret som erhvervsfiskere ved Fiskerikontrollen og som benyttes til fiskeri, har ikke fast plads i havnene og ejerne skal ikke betale normal pladslejeafgift for bådpladsen. Ejere af fiskefartøjer betaler vareafgift i henhold til havnenes takstblad. Hvis den betalte vareafgift ikke kan dække den beregnede pris for en bådplads til det pågældende fartøj, skal ejeren betale forskelsbeløbet til havnen.

 23. Gæstesejlerbetaling i nabohavnene:                                      
  Fartøjer, der er hjemmehørende i Marstal eller Ærøskøbing havne og som er monteret med et gyldigt Havne-årsmærke, kan ligge gratis i nabohavnen (Marstal eller Ærøskøbing) i op til tre døgn.

  Fartøjer, der er hjemmehørende i Marstal eller Ærøskøbing havne og som er monteret med et gyldigt Havne-årsmærke kan i perioden fra den 1. april til den 31. oktober ligge gratis i op til et døgn i Søby Havn. I perioden fra den 1. november til den 31. marts kan fartøjerne ligge gratis i op til tre døgn.

  Fartøjer, der er hjemmehørende i Søby Havn og som er monteret med et gyldigt Havne-årsmærke kan i perioden fra den 1. april til den 31. oktober ligge gratis i op til et døgn i Marstal eller Ærøskøbing havne I perioden fra den 1. november til den 31. marts kan Søby-fartøjerne  ligge gratis i Marstal og Ærøskøbing havne i op til tre døgn.

Overtrædelse af havnenes ordensreglement:                  
Overtrædelse af havnenes ordensreglement kan medføre bortvisning

 

Takster

Gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024

Almindelige bestemmelser

Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en skibsafgift for henliggen i hav­nene eller i de uddybede løb til denne.

Skibsafgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depo­situm eller anden sikkerhed, stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsej­ling, forinden afgiften er betalt.

Et skib anses at henligge i havnen m. v. fra ankomstdagen.

Skibsafgiften beregnes af hele bruttotons (BT/GT), således at brøkdele af bruttotons bortkastes.

Skibsafgiften betales efter rederiets - herunder færgerederiets - valg, med enten:

a. kr. 4,29 pr. BT/GT for hvert anløb, eller med

b. kr. 23,96 pr. BT/GT som en månedsafgift.

c. Månedsafgift for færger til og fra Ærø betales månedsvis forud til havnene og gi­ver ret til et ubegrænset antal anløb inden for den pågældende kalendermåned. Månedsafgiften for færgerne        andrager kr. 21.549,94 pr. færge.

d. Danske eller udenlandske statsskibe betaler ikke skibsafgift, ( eller miljøafgift fra 2024 )men alene forbrug af el og vand. 

For skibe under 100 BT/GT skal der betales for min. 100 BT/GT

Priser reguleres 1. januar efter KL’s skøn for pris- og løn regulering ved budgetvedtagelse.

Ovenstående takster er ekskl. moms.

Fritagelse for skibsafgift

Fritaget for skibsafgift er:

a. Skibe indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde, hvor skibet anløber havnen og losser

    fisk m.v., der er indladet i en anden havn.

b. Skibe, der tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer.

c. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til havnenes eget brug, samt skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnenes regning.

d. Nybygninger fra de ved havnenes værende skibs- og bådeværfter, når de afsejler eller anløber i forbindelse med prøveture samt ved første afsejling fra havnen, forudsat de ikke har indtaget ladning.

f. Skibe der udelukkende har anløbet havnene for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne eller lig samt skibe, som på grund af havari, proviantering, reparation, storm, tåge eller anden vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat at opholdet i hav­nene ikke udstrækkes over 24 timer.

g. Skibe tilhørende havnene eller er i disses tjeneste.

h. Isbrydere, når de anvendes efter deres bestemmelse.

 i. Skibe, der anløber havnene for at benytte bedding eller for ved de derværende skibs- eller bådeværfter at underkastes reparation eller dokning, når de ikke samtidig indtager eller losser ladning.        

Opkrævning af statslig isafgift

Opkrævning af isafgift sker efter de af Forsvarsministeriet udstukne regler og takster.

 
Havnens arbejdsbåd - aktiv   kr. 955,99 pr. time
Bådfører/mandskab/Traktor/minilæsser/ ladbil    kr. 559,15 pr. time pr. medarbejder
Bådfører/mandskab udover normal arbejdstid * Plus tre timer: + 60 %
/ Udover tre timer: + 110 % 
Mandskab intern udlejning inden for normal arbejdstid * kr. 306,80 pr. time 

 

Normal arbejdstid:
Mandag til torsdag

07.00 - 08.45

09.00 - 12.00

12.15 - 15.30

Fredag

07.00 - 08.45

09.00 - 12.15

Ovenstående takster er ekskl. moms.

Gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024

Maks længde skib 43 meter

Maks bredde skib 8,3 meter

Maks tonnage skib 500 bt.

 
Optagning inkl. isætning af skib kr. 6.000,00
Dagsrate 1. uge kr. 500,00
Dagsrate efter 1. uge kr. 400,00

Service og ventekaj i sæson iht. takstblad.

Brug af slæbebåd iht. takstblad

Forbrug af el og vand iht. takstblad.

Tidspunkt for optagning og isætning besluttes af havnevæsenet i samråd med fører / reder af skib.

Ovenstående takster er ekskl. moms.

Taksterne reguleres 1. januar efter KL’s skøn for pris- og løn ved budgetvedtagelse.

Gældende fra 1. jan 2024 til 31. december 2024

 

Ferskvand pr. m3:

Eksklusiv moms kr. 64,00
Inklusiv moms Kr. 80,00

Udenfor normal arbejdstid pr. leverance:

Udenfor normal arbejdstid pr. leverance:
Tillæg eksklusiv moms.  kr. 811,48
Tillæg inklusiv moms kr. 1014,35

 

Takster

Gældende fra 1. april 2024 til 31. oktober 2024

Reklamer der ønskes opsat i havnenes reklameskabe bedes indleveret på havnekontoret. De fjernes igen ved udløb af perioden.

Nye indleverede reklamer bliver derefter ophængt i skaben for den gældende sæson. 

Regning fremsendes ved aftalens indgåelse.

Taksterne er gældene pr. havn

Størrelse

Pris

A4 (297 mm x 210 mm) kr. 222,32
A3 (420 mm x 297 mm) kr. 444,65
A2 (594 mm x 420 mm) kr. 889,29
A1 (841 mm x 594 mm) kr. 1778,59

Uanmeldt ophængning af opslag/reklamer på havnenes områder, det være sig på bygninger, lygtepæle, træer med videre fjernes uden varsel af havnes personale.

Ophængning af opslag/reklamer i forbindelse med specielle arrangementer i havnene skal anmeldes til havnekontoret og fjernes straks efter ophør af arrangementet af arrangørerne.

Påklæbning af flyers og reklamer på bådene er ikke tilladt.

Ovenstående takster er inkl. moms.

Søndre Værft 3
5960 Marstal

+45 63526365
havn@aeroekommune.dk